Instytut Slawistyki PAN i Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko asystenta-doktoranta/asystentki-doktorantki w ramach grantu ERC Starting Grant „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945” (SPECTRAL RECYCLING, nr 101041946, kierowniczka projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska)

Nazwa stanowiska: asystent/ka-doktorant/ka (1 osoba)

Zakres prac:

 • uczestnictwo w spotkaniach i seminariach zespołu badawczego (on-line, z wyjątkiem spotkania rocznego na żywo);
 • prowadzenie jakościowych badań terenowych w wybranych regionach Polski (Pomorze Zachodnie lub Środkowe) i Czech (północne Czechy w Libercu i okolicach), samodzielnie i wspólnie z zespołem badawczym;
 • indywidualne kwerendy archiwalne we wskazanych archiwach (w zależności od regionu badań);
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej oraz realizacja programu kształcenia SD Anthropos;
 • wspólna analiza zebranych danych badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, przygotowanie cząstkowych publikacji – artykułów; udział w wydarzeniach promujących badania; przygotowywanie notatek z badań).

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych, historii, antropologii, etnologii, kulturoznawstwa/nauk  o kulturze i religii lub pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i archiwalnych;
 • znajomość języka polskiego i czeskiego (umożliwiająca prowadzenie badań terenowych) i angielskiego (umożliwiająca swobodną komunikację oraz pisanie tekstów);
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu:

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2023 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat (stanowisko asystent/ka-doktorant/ka)

 • Czas zatrudnienia: 44 miesiące (na czas realizacji projektu; w przypadku przedłużenia realizacji projektu umowa może zostać przedłużona do zakończenia projektu)

Wysokość wynagrodzenia przez 44 miesiące: 9 012,50 zł/miesiąc brutto. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.

W pozostałym okresie kształcenia w Szkole doktorskiej, doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości określonej w przepisach prawa.

Link do informacji o projekcie: https://spectralrecycling.ispan.edu.pl/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu: karolina.cwiek-rogalska@ispan.edu.pl

Wymagane dokumenty:

A) załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2023-24/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

1) list motywacyjny adresowany do Dyrektorki IS PAN,

2) podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IS PAN jako instytutu, w którym kandydat/ka będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,

3) projekt rozprawy doktorskiej związanej zakresem tematycznym z grantem „Spectral Recycling” (informacje o projekcie dostępne na stronie www.spectralrecycling.ispan.edu.pl),

4) życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych, według wzoru udostępnionego przez Szkołę,

5) dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,

6) dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych tego pracownika,

7) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2023 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,

8) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z pkt 1 §5 Zasad rekrutacji,

 B) w osobnych plikach:

1) kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),

2) fotografia twarzy kandydata/ki umożliwiająca jego/jej identyfikację,

3) kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu pkt 1 §5 Zasad rekrutacji (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych),

4) dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 15.30:

 • Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać:  DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć kopię do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m 17  w Warszawie w wyżej podanym terminie.
 • Kopie dokumentów należy ponadto przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać:  DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 1 września 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4-8 września 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 września 2023 r.

Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.edu.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.edu.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

*Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1 b m 17, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/